کنترول و نظارت

_

کنترول و نظارت

خدمات مربط به امور فنی و مهندسی، برنامه ریزی و تعیین روش اجرای پروژه ، کنترول کیفیت و پیشرفت پروژه، برآورد و کنترول پرداخت ها و هزینه ها ، امور حقوقی قراردادها و خدمات مربوط به تحویل موقت و قطعی پروژه ها .

همچنین خدمات مربوط به دوره بهره برداری پروژه های ساختمانی و شهرسازی و آماده سازی اراضی را با توجه به مدارک و مشخصات فنی پروژه ارائه میدهیم.

گروه نظارت عالیه و کارگاهی

ارائه دهنده خدمات متره و برآورد پروژه ها ، تهیه و بررسی صورت وضعیت های ودره ای و قطعی ، آماده سازی صورت جلسات مقادیر کار انجام شده ، تهیه پرمیت های اجرائی ، تهیه دستور کارها و لوایح تاخیر ، تهیه اسناد و برگزاری مناقصه ، انتخاب پیمانکاران ساخت ، پیمان و رسیدگی و نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای پروژه های ساختمانی شهرسازی و آماده سازی اراضی مطابق با مدارک و مشخصات فنی و طراحی و استانداردهای حاکم بر ساخت میباشد.