طراحی معماری

_

طراحی معماری

این بخش طراحی معماری فاز صفر (ایده پردازی معماری)  و پس از تایید مالک و مراجع و سازمانهای ذی ربط (در صورت نیاز) فاز یک معماری (نقشه های تکمیلی معماری طبقات، مقاطع و نماها و …. ) تهیه خواهد شد و کلیه فضاهای مورد نیاز مدلسازی سه بعدی شده و تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی تهیه میگردد، پس از تایید نقشه های اجرایی (معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی) و جزییات ساخت و در صورت نیاز لیستفر تهیه شده و نهایتا تمامی نقشه ها و تصاویر و مدارک پروژه در قالب یک فایل PDF و دفترچه چاپی در اختیار مالک و سازنده قرار خواهد گرفت. پس از این مرحله هنگام ساخت (از ابتدا تا پایان کار)  ، جهت کنترل کیفیت و صحت اجرا ، نظارت بر اجرا توسط این مجموعه انجام خواهد شد.

مراحل انجام کار در بخش طراحی

اول : طراحی معماری فاز صفر (ایده پردازی معماری)

دوم : فاز یک معماری (نقشه های تکمیلی معماری طبقات، مقاطع و نماها و …. )

سوم : مدلسازی سه بعدی شده و تصاویر سه بعدی داخلی و خارجی

چهارم : تهیه نقشه های اجرایی (معماری، سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی) و جزییات ساخت

پنجم : نظارت عالیه بر اجرا