ساخت و اجراء

_

ساخت و اجراء

یک ایده و طرح خوب وقتری که خوب اجرا شود ارزشمند خواهد بود . مجری خوب شخص حقیقی و یا حقوقیست که یک طرح را به درستی، با کیفیت بالا، مطابق با نقشه ها و تصاویر سه بعدی که طراح پروژه ارائه داده با بکارگیری مصالح مرغوب و دقت بالا و در زمان بندی صحیح اجرا نماید.  تیم مجری از چهار بخش تشکیل میشود و مجری بدون توانایی در هر یک از  این بخش ها از اجرای پروژه با کیفیت و دقت و سرعت لازم ناتوان خواهد بود

بخش مهندسی : که میبایست دانش کافی در چهار گرایش مهندسی (معماری، سازه، برق و مکانیک) داشته باشند. نقشه های مورد تایید طراح و مالک را به دقت مطالعه نموده

بخش نظارت : که نظارت کارگاهی (نظارت مقیم و نظارت عالیه) را بر عهده داشته و اطمینان حاصل میکنند که اجرا کاملا مطابق با نقشه های مصوب و با کیفیت بالا پیش میرود

بخش اجرایی : که وظیفه انتخاب و عقد قرارداد و هماهنگی با کلیه پیمانکاران جزء و کارگران و تهیه مصالح و ابزار و اشین آلات را بر عهده دارد

بخش مالی : که کلیه عملیات مالی دریافت و پرداخت و تهیه صورت وضعیت ها و گزارش های مالی به مجری و مالک / سرمایه گذار را به عهده دارد